Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2023
2. Klasyfikacja śródroczna klas maturalnych 15 grudnia 2023
3. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 1 stycznia 2024
4. Klasyfikacja semestralna 11 stycznia 2024
5. Ferie zimowe 15 - 26  stycznia 2024
6. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024
7. Klasyfikacja końcowa klas maturalnych 23 kwietnia 2024
8. Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych technikum i liceum.
Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.
Pożegnanie absolwentów
26 kwietnia 2024
9. Egzamin maturalny:
- część pisemna
- część ustna

7 - 24 maja 2024
11 - 25 maja 2024

10.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe:
-część pisemna10 stycznia i 4 czerwca 2024
11.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

 


w szkołach, w których:

13 października 2023
2 listopada 2023
3 listopada 2023
2 maja 2024
31 maja 2024
(za wyjątkiem klas wielobranżowych,
które mają w tym dniu praktykę)
  przeprowadzana jest pisemna część
egzaminu maturalnego
 7, 8, 9, 13 maja 2024
(za wyjątkiem klas wielobranżowych,
które mają w tym dniu praktykę)

  przeprowadzany jest egzamin zawodowy 10 stycznia 2024
(za wyjątkiem klas wielobranżowych,
które mają w tym dniu praktykę)
12. Klasyfikacja końcoworoczna 18 czerwca 2024
13. Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2024
14. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024
15. Rada plenarna 26 czerwca 2024