Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

ul. Trzebnicka 4, 56-300 Milicz, tel.fax 713840350

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zasady rekrutacji do szkół zaocznych

Drukuj

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA SŁUCHACZY
DO SZKÓŁ ZAOCZNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ im. T. KOŚCIUSZKI W MILICZU
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 • Rodzaje szkół zaocznych dla dorosłych, do których prowadzony jest nabór:
  • 3 letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • dwuletnie Studium Policealne w zawodzie
   • technik informatyk
   • technik administracji
 • O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 2-letniej szkoły policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum.
 • Kandydaci do szkół zaocznych muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (szkoła policealna).
 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz druki podań)
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  • dwa zdjęcia (podpisane)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (szkoła policealna).
 • Terminarz:
  • od 30 maja do 26 czerwca 2014 - składanie wymaganych dokumentów do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
  • do 7 lipca 2014 - ogłoszenie wyników naboru do trzyletniego liceum
  • od 1 lipca do 28 sierpnia 2014 - składanie podań do szkoły policealnej
  • do 29 sierpnia 2014 - ogłoszenie wyników naboru do szkoły policealnej
 • W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie może trwać do 29 sierpnia 2014r.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 • Zarządzenie Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013.