ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA SŁUCHACZY
DO SZKÓŁ ZAOCZNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ im. T. KOŚCIUSZKI W MILICZU
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. z 2015r. poz 1942)
 • Rodzaje szkół zaocznych dla dorosłych, do których prowadzony jest nabór:
  • 3 letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • dwuletnie Studium Policealne w zawodzie
   • technik informatyk
   • technik administracji
 • O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 2-letniej szkoły policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Kandydaci do szkół zaocznych muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (szkoła policealna).
 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz druki podań)
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  • dwa zdjęcia (podpisane)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (szkoła policealna).

  TERMINARZ

  • od 1 czerwca do 28 sierpnia 2016 - składanie wymaganych dokumentów do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
   (Postępowanie uzupełniające do 17 sierpnia 2016 do godz. 14.00)
   Szkoły Policealnej dla Dorosłych
   (Postępowanie uzupełniające do 22 sierpnia 2016 do godz. 14.00)
  • 29 sierpnia 2016 godz 12.00 ogłoszenie wyników naboru do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych

 

Podstawa prawna: art.9 ust.2 oraz art.10 ust. 1i9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7, z późn. zm.).