Drukuj

Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie informuje:

1. CKZ w Krotoszynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty będzie realizować zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Treści programowe będą przekazywane uczniom skierowanym na turnus dokształcający poprzez komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną.

3. W serwisie społecznościowym Facebook został utworzony użytkownik Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie, którego uczeń zaprasza do znajomych, a następnie należy dołączyć do wybranej grupy zawodowej przez komunikator Messenger.

4. Uczniowie w pierwszym dniu turnusu, włączeni do danej grupy zawodowej otrzymają plan kursu, wykaz i dane kontaktowe do wykładowców oraz login i hasło do portalu, na którym będą dostępne opracowane zagadnienia z danego przedmiotu.

5. Uczeń w dni szkole będzie zobowiązany zalogować się w grupie od godziny 8:00 do 10:00 i potwierdzić swoją gotowość do współpracy wpisem „obecny”. Na podstawie aktywności w grupie będzie ustalana frekwencja na kursie.

6. Wykładowcy będą wspierać uczniów poprzez konsultacje e-mailowe.

7. Wykładowca w celu sprawdzenia wiedzy ucznia ma prawo jeden raz w tygodniu przygotować zadanie domowe, które uczeń będzie w wyznaczonym terminie wysyłał na wskazany mu uprzednio adres poczty elektronicznej wykładowcy. Za wykonanie zadań uczeń będzie otrzymywał oceny, na podstawie których będzie wystawiona ocena końcowa. Brak wykonania zadań, a tym samym brak ocen będzie skutkować klasyfikacji, równoznacznej z brakiem zaliczenia kursu.

8. W grupach społecznościowych utworzonych na podstawie niniejszego zarządzenia, uczniowie komunikują się wyłącznie w związku z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi.

9. Brak aktywności w grupie społecznościowej, o której mowa w ust. 5, będzie zgłaszana do Dyrekcji Szkoły, z której uczeń został skierowany i włączony do nauczania na odległość w CKZ.

10. Administrator użytkownika Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie będzie zamieszczał za pośrednictwem komunikatora, w utworzonych grupach bieżące informacje, dotyczące organizacji nauki.

Bardzo prosimy o przekazanie powyższej informacji rodzicom oraz uczniom skierowanych na kurs w terminie od 30 marca 2020 do 24 kwietnia 2020 w zawodach: kucharz klasa III, elektryk klasa III, elektromechanik pojazdów samochodowych klasa III, elektromechanik klasa III, operator obrabiarek skrawających klasa I, mechanik pojazdów samochodowych klasa III, lakiernik samochodowy klasa III, fryzjer klasa I, tapicer klasa III.